ธรรมาภิบาลเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เมนท์ เป็นภาคอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทยมีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีต ...

ธรรมาภิบาลเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

Nov 12, 2021

อุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เมนท์เป็นภาคอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทยมีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตจนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก สิ่งหนึ่งเติบโตตามอัตราการเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไปด้วยก็คือ การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์) ตระหนักดีถึงสภาวะโลกร้อนและปัญหาด้านการใช้พลังงาน เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการประหยัดพลังงานภายในโรงงานและการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน

นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์)  มีความตั้งใจส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุด ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสมโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคคลากรทุกคนปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยนโยบายของเราสามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับกำลังการผลิตและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า 

นโยบายประหยัดพลังงานที่โรงงานนิวยงฮั้ว มีหลายวิธี ได้แก่ การใช้แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ฟอก-ย้อมเส้นด้าย การรีไซเคิลน้ำที่ได้จากไอน้ำนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง การเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถบรรทุกสินค้า พร้อมกันนี้เรายังดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานด้วยการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนจะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโรงงาน และน้ำเสียที่ใช้ในการย้อมสีจะถูกบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยจะมีกรมแรงงานเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานทุกปี

นอกจากนโยบายประหยัดพลังงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเราแล้ว ทุก 10% ของรายได้รวมของนิวยงฮั้ว เรายังบริจาคเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆปี เพราะเราเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนของพลังงานและสิ่งแวดล้อมคือความยั่งยืนของเราทุกคนด้วยเช่นกัน

Share :